สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
สิทธิ์ประโยชน์เพื่อสมาชิก

จากการที่ศัลยแพทย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องดูแลผู้ป่วยหนักที่อยู่ในขั้นวิกฤตมาเป็นประจำจึงต้องรอบรู้และเข้าใจในปัญหาที่จะพึงเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีกลวิธีในการแก้ไข เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย,ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ หากมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้เข้าใจในเรื่องโภชนาการดี จะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการปรึกษาหารือกันในหมู่เพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราควรจะเชิญผู้ที่สนใจเรื่องการปรับปรุงดูแลภาวะโภชนาการในผู้ป่วยของเราได้อย่างไรดังนั้น ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ศ.นพ.จอมจักร จันทรกุล จึงได้เชิญแพทย์ผู้มีความรู้ และสนใจในเรื่องการดูแลภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมาปรึกษาหารือกัน โดยมีคุณปริญญา โชติคุณ เป็นผู้ประสานงานการพบกันคราวนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพโดยมีแพทย์มาร่วมประชุมในวันนั้น ดังนี้

  1. นพ.ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์ จาก รพ.จุฬาลงกรณ์
  2. นพ.วิเศษ ต่างใจ จาก รพ.จุฬา
  3. นพ.เชวงเกียรติ ทิมปาวัฒน์ จาก รพ.ศิริราช
  4. นพ.ชนา สาทรกิจ จาก รพ.ศิริราช
  5. นพ.พัลลภ จารุวนิช จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า
  6. นพ.วิชิต เทพรัตน์ จาก รพ.ราชวิถี
  7. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ จาก รพ.รามาธิบดี
  8. นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ จาก รพ. ภูมิพลอดุลยเดช
  9. นพ.จอมจักร จันทรสกุล จาก รพ.ศิริราช