หนังสือวิชาการ

 • Nutrition Physiology
 • Nutrition Screening and Assessment
 • Dietary Assessment and Hospital Diets
 • Enteral Nutrition and Monitoring
 • Techniques of Nutrition Support II: Parenteral Nutrition and Monitoring
 • Drug-Nutrient Interactions in Enteral Nutrition
 • Drug-Nutrient Interactions in Parenteral Nutrition
 • Nutrition Support in Kidney Diseases
 • Nutrition Support in Pancreatitis
 • Nutrition Support in Elderly
 • Nutrition Support in Cancers
 • Nutrition Management in Dyslipidemia
 • Peri-Operative Nutritional Support
 • Obesity and Post Bariatric Surgery
 • Nutrition Support in Critically ill
 • บทบาทของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย
 • บทบาทของแพทย์
 • บทบาทพยาบาลโภชนบำบัด
 • ความสำคัญของทีมโภชนบำบัดในการดูแลผู้ป่วย
 • บทบาทนักกำหนดอาหาร
 • บทบาทเภสัชกรในทีมโภชนบำบัด
 • แบบฟอร์ม NT 2013: มิติใหม่ การประเมินคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ
 • งานวิจัยกับพยาบาลโภชนบำบัด
 • ความต้องการพลังงาน สารอาหาร และน้ำในการให้โภชนบำบัด
 • ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติ
 • การตอบสนองของร่างกาย ต่อภาวะเครียดทางกายภาพ (ฉบับ 2017)
 • การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็ง
 • อาหารเฉพาะโรคในโรงพยาบาล และอาหารปั่นผสม
 • Nutrition Metabolism: Carbohydrate, Protein, Fat, Vitamins, Minerals and Trace Element
 • Enteral Nutrition: Indications
 • อาหารที่ให้ทางสายให้อาหาร
 • Drug-Nutrient Interactions in Enteral Nutrition
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร
 • Complications and Nursing Interventions of Enteral Tube Feeding
 • Parenteral Nutrition: Indications and Access
 • การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ
 • Complications and Nursing Interventions in parenteral Nutrition
 • Drug-Nutrient Interaction in Parenteral Nutrition
 • Parenteral Formulas
 • บทบาทของพยาบาลในการบันทึกปริมาณอาหารผู้ป่วย
 • ประสบการณ์การทำงานพยาบาลโภชนบำบัด
 • Nutrition and Wound Care
 • การดูแลด้านโภชนบำาบัดสำหรับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ
 • การดูแลผู้ป่วยที่ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้าน
 • Ketogenic Diet: Potential Applications and Concerns
 • Probiotics: Pharmaceutical and enteral products
 • จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์(Probiotics)
 • Role of Nurse in Palliative Care
 • Update on Artificial Sweeteners
 • Integration of Medical Nutrition Therapyand Pharmacotherapy
 • Nutrition and Sarcopenia
 • Nutrition and Cancer Survivors
 • Update in Nutrients: Carbohydrates
 • Update in Nutrients: Proteins
 • Update in Nutrients: Fats
 • Role of Dietary Supplements in Children
 • Update on Enteral Tube Care
 • Dietary Supplements for Weight Loss: Myths and Facts