คณะกรรมการบริหาร

Spent Committee

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2566 - 2567

๑. นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์
นายกสมาคมฯ
๒. ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
อุปนายก และประธานฝ่ายวิชาการ
๓. รศ. ดร. นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ
เลขาธิการ และประธานฝ่ายฝึกอบรม 
และวิเทศสัมพันธ์
๔. ผศ. นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์
รองเลขาธิการ
๕. พว.ส่งศรี แก้วถนอม
เหรัญญิก
๖. พ.อ.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
๗. ศ.ดร. นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
ประธานฝ่ายจริยธรรม
๘. ผศ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
ประธานฝ่ายวิจัย และรองประธานฝ่ายวิชาการ
๙. ผศ. นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์
ประธานฝ่ายวารสาร
๑๐. พญ.ณิชา สมหล่อ
ประธานฝ่ายเวชปฏิบัติ
๑๑. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๑๒. นางสาววรัญญา เตชะสุขถาวร
ประธานฝ่ายนวัตกรรม
๑๓. พว. อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
ฝ่ายปฏิคม และนายทะเบียน
๑๔. ผศ. นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
กรรมการตัวแทนภาคกลาง และกรรมการฝ่าย พัฒนาบริบาลทางสาธารณสุข
๑๕. รศ. พญ.ประณิธิ หงสประภาส
กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๖. รศ. พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร
กรรมการตัวแทนภาคเหนือ
๑๗. พญ.ศิรินทร์ จิวากานนท์
กรรมการตัวแทนภาคใต้
๑๘. ศ.คลินิก ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
กรรมการ
๑๙. ผศ. ดร. ภญ.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
กรรมการ
๒๐. นายสมิทธิ โชติศรีลือชา
กรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการ
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2566-2567

1 รศ. ดร. พญ.นลินี   จงวิริยะพันธุ์ ที่ปรึกษา
2 พว.ส่งศรี   แก้วถนอม ที่ปรึกษา
3 พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์   เตชะวณิช ประธานวิชาการ
4 รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์   จิตตวัฒนรัตน์ อนุกรรมการ
5 ผศ. พญ.ศานิต   วิชานศวกุล อนุกรรมการ
6 รศ. ดร. นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ อนุกรรมการ
7 พญ.ณิชา   สมหล่อ อนุกรรมการ
8 นพ. ชีพาคม   ภาภัทราดล อนุกรรมการ
9 ผศ. นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ อนุกรรมการ
10 พญ.ประพิมพ์พร   ฉัตรานุกูลชัย อนุกรรมการ
11 พญ. นวพร   นภาทิวาอำนวย อนุกรรมการ
12 พ.ท.หญิง นิลภา   สุขเจริญ อนุกรรมการ
13 พ.ต.หญิง ประภาพร   พงษ์ปิยะรัตน์ อนุกรรมการ
14 พว.ธีราพร   ชมภูแสง อนุกรรมการ
15 ผศ. ดร. ภญ.ดาราพร   รุ้งพราย อนุกรรมการ
16 ภญ. ทิพวรรณ   ศิริเฑียรทอง อนุกรรมการ
17 ภญ. อภิรมย์   เหล่าเจริญเกียรติ อนุกรรมการ
18 ภญ. นลินี   อิ่มเอิบสิน อนุกรรมการ
19 อ.วรัญญา   เตชะสุขถาวร อนุกรรมการ
20 นางสาวญาณิศา   พุ่มสุทัศน์ อนุกรรมการ
21 นางสาวนัธิดา   บุญกาญจน์ เลขานุการและอนุกรรมการ
22 นายสมิทธิ   โชติศรีลือชา ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาสมาคมฯ
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2566-2567

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุลที่ปรึกษา
2. พล.อ.ท. นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ที่ปรึกษา
3. ศ. เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ที่ปรึกษา
4. ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ที่ปรึกษา
5. พล.อ.ต. นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุนที่ปรึกษา
6. ผศ. นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ที่ปรึกษา
7. รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรมที่ปรึกษา
8. อาจารย์รุจิรา สัมมะสุตที่ปรึกษา
9. น.อ.หญิง บุชชา พราหมณสุทธิ์ที่ปรึกษา

นพ.วินัย อึงพินิจพงศ์
นายกสมาคมฯ
วาระปี พ.ศ. 2566 - 2567