การประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 - 15.45 น. ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
26/07/2023

รายละเอียด

SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์

ไฟล์ประกอบ