Journal

Thai JPEN Journal

Vol. 31, No. 1 (2023): January – June 2023

Special Articles

 • ปัญหาด้านโภชนาการและคำแนะนำในการให้โภชนบำบัดในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  สรัญชยา จันทร์ผ่องแสง, สมิทธิ โชติศรีลือชา

Academic Review Articles

 • การรักษาด้วยยาในผู้ที่มีความผิดปกติในการกินแบบอะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา
  ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
 • การให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
  กิตติธัช แต้มแก้ว, ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

Research Articles

 • การศึกษาประสิทธิผลการใช้สื่อการสอนชุด Carbohydrate Counting ในผู้ป่วยโรคเบาหวานในเด็ก
  กาญจนา ฉิมเรือง, ภัคจิรา เบญญาปัญญา, พรพิศ เรืองขจร
 • ประสิทธิผลและความปลอดภัยของอาหารปั่นผสมสูตรเบาหวานที่ผสม ไอโซมอลทูโลส
  กนกนันทน์ วิทยาเกษมสันต์, วาสนา ภู่เกตุ, บุตรี ตรีสัตยกุล, อภิษฎา ถวัลยวิชชจิต, ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล), ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
 • ความคงตัวของยาฉีดแมกนีเซียมซัลเฟต 40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในสารละลายเด็กซ์โตรสความเข้มข้นร้อยละ 5 ในน้ำ ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
  มยุรี เจนบดินทร์, อลิศลา เลิศบรรณพงษ์, ธนพิพัฒน์ วิริยานนท์

Vol. 30, No. 2 (2022): July-December 2022

บทความพิเศษ

 • ไมโครไบโอตาในลำไส้และบทบาทของสารเสริมชีวนะในช่วงโรคโควิด-19 ระบาดทั่ว
  สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์

บทความทบทวนวิชาการ

 • เนื้อจากพืชในมุมมองของคุณภาพโปรตีนและการลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  วราลี จ้อยมาก
 • ชนิดและรูปแบบอาหารบริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
  ปิยวรรณ วงศ์วสุ
 • โรคตับที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ
  กนกกาญจน์ ชูพิศาลยโรจน์
 • การดูแลทางโภชนบำบัดหญิงตั้งครรภ์
  ประภาพร คูเกษมรัตน์
 • วิตามินอี: ชีวเคมีและความสำคัญทางคลินิก
  ธันย์ชนก กุ๋ยฉนวน

Vol. 30, No. 1 (2022): January-June 2022

บทความพิเศษ

 • การให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส-2019 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  วีระเดช พิศประเสริฐ, อิทธิพัทธ์ อรุณสุรัตน์

บทความทบทวนวิชาการ

 • การดูแลทางโภชนบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำเหลืองปนไขมันรั่ว
  ประภาพร คูเกษมรัตน์
 • การนับโปรตีนและไขมัน ร่วมกับการนับคาร์โบไฮเดรตเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลหลังอาหารในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 1 โดยใช้อินซูลินปั๊มระบบ dual-wave bolus.
  ฉัตรวรา อารีวุฒิ

รายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ

 • ภาวะขาดโฟเลตในหญิงให้นมบุตร
  ชมพูนุช มานะธรรมสมบัติ, สมิทธิ โชติศรีลือชา, นันทพร เติมพรเลิศ
 • ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงรุนแรงและตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน จากไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
  ธันย์ชนก กุ๋ยฉนวน