สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ขอเชิญสมาชิกสมาคมสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
     

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

 
      เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกสามัญลงชื่อ
เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ 
       จึงขอเชิญสมาชิกท่านที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สามารถกรอกใบสมัครที่แนบมาด้วยและส่งกลับมาที่ Email: spentcenter@gmail.com ายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งต่อไป