สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
ยังไม่มีข้อมูล
ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ 6
15 ธันวาคม 2017 15:06:34

การประชุมวิชาการ “Nutrition Review” ครั้งที่ 6

วันที่ 9-10 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

หลักการและเหตุผล        

การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และโภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนะบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

            คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน     

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
 2. เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
 4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ผู้เข้าร่วมประชุม

แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวน 600 ท่าน

การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 7
28 สิงหาคม 2018 15:07:06

หลักการและเหตุผล      

การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ
โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

          คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน       

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
 • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวน ๖๐๐ ท่าน

Nutrition Review ครั้งที่ 8
01 กรกฎาคม 2019 14:33:07

หลักการและเหตุผล      

การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ
โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

          คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน       

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
 • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวน 600 ท่าน

 

อัตราค่าลงทะเบียน  

ค่าลงทะเบียน 1,000  บาท

ค่าลงทะเบียนหน้างาน  1,200 บาท

**หมายเหตุ     การยกเลิกการลงทะเบียน

 • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30 % เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
 • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 

**แจ้งปิดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562  ท่านที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานประชุม  
หมายเหตุ ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า และยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รายชื่อของท่านจะอยู่ในใบเซ็นชื่อรอการชำระเงิน/รอการตรวจสอบ  กรุณานำมาหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันที่งานค่ะ  

การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9
05 พฤษภาคม 2020 12:46:47

หลักการและเหตุผล      

การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ
โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

          คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน       

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
 • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวน 200 ท่าน

 

การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 (Online)
26 ตุลาคม 2020 15:27:50

       การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 (Online)

       เนื่องด้วยการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางสมาคมฯ จึงเปิดช่องทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มเติมอีก 500 ที่ โดยจะเปิดรับสมัครผ่าน QR code ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยคิดค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่สมัครการประชุมแบบ on-site มาก่อนหน้านี้สามารถแจ้งความจำนงเปลี่ยนมาเข้าการประชุมแบบออนไลน์ได้
โดยทำตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ spentcenter@gmail.com 

* หมายเหตุ : ทางสมาคมจะดำเนินการส่งลิ้งค์การประชุมย้อนหลังให้ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน ภายหลังการประชุมประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ โดยสามารถดูย้อนหลังได้หลังจากนั้น 1 เดือนค่ะ

 

 

หลักการและเหตุผล      

          การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ
โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

          คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน       

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
 • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น.

Nutrition Review ครั้งที่ 10
07 กรกฎาคม 2021 09:34:38

การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 10

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR code 

หรือ https://www.eventpassinsight.co/nr10/registration/create/

 

อัตราค่าลงทงเบียน

แบบ Online (ชำระค่าลงทะเบียนได้ทันที จำกัด 1,000 ที่นั่ง)

 • 1,200 บาท กรณีสมัครและชำระเงินภายใน 15 ต.ค. 2564
 • 1,300 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

*การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าลงงทะเบียนแล้วเท่านั้น

***สามารถชม rerun ผ่านกลุ่มปิด Facebook ได้ 3 เดือน

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมฯได้ที่่ไฟล์แนบด้านล่าง

กรณีต้องการระบุข้อมูลเฉพาะ สามารถแจ้งมาที่ email: spentcenter@gmail.com