สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
  วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2019
  การประชุมวิชาการประจำปี 2562 Practical Points in Clinical Nutrition
  ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร
  เวลา 08.00-16.30
ตารางการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น
การประชุมวิชาการประจำปี 2562 Practical Points in Clinical Nutrition
03 กันยายน 2019 09:43:35

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 300 - 500 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทที่ 1          กรณี เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,000 บาท ชำระภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  / ราคา 2,200 บาท หากชำระหลังวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 2         กรณี ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,200 บาท ชำระภายในวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562  / ราคา  2,500 บาท หากชำระหลังวันที่ 8  พฤศจิกายน 2562

ประเภทที่ 3         นักศึกษา 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด และต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันฯ

ส่งประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการประชุมได้ที่นี่ >>>https://www.spent.or.th

      

 

ตารางการประชุมที่ผ่านมาแล้ว
ประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Nutrition Update”
15 ธันวาคม 2017 14:58:28

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ มีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

            สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โดยจัดคณะวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงมาบรรยายให้แก่ผู้สนใจ หัวข้อการบรรยายจัดตาม ปัญหาหรือภาวะที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย และมีการทดลองปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้เข้าถึงความเข้าใจอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนบำบัดให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรคแก่ประชาชน เช่น แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ เป็นต้น

 1. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเสริมและอาหารที่บริโภคประจำ
 2. สามารถเลือกสูตรอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้ง enteral และ parenteral ให้กับผู้ป่วย
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทำ case study ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ   300-500   ท่าน

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 Nutrition Guidelines, Recommendations and Controversies
05 มิถุนายน 2018 11:08:29

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ 300 - 500 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทที่ 1          กรณี เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,000 บาท ชำระภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  / ราคา 2,200 บาท หากชำระหลังวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561

ประเภทที่ 2         กรณี ไม่เป็นสมาชิกสมาคม ราคา 2,200 บาท ชำระภายในวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561  / ราคา  2,500 บาท หากชำระหลังวันที่ 12  พฤศจิกายน 2561

ประเภทที่ 3         นักศึกษา 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด และต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันฯ

ส่งประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.spent.or.th/index.php/event/article/22

      

ประชาพิจารณ์ แนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่
25 ตุลาคม 2018 18:08:02

ประชาพิจารณ์ "แนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ห้องสกายรูม ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

หลักการและที่มา

          เนื่องด้วยสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูงในเลือด และโรคไต เป็นต้น เพื่อให้โภชนบำบัดเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมดูแลรักษาประชาชนกลุ่มดังกล่าว

          ในภาวะปัจจุบันโรคไตเป็นโรคที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงทางด้านการรักษา และการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยดังกล่าวสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ดังนั้นกรรมการบริหารของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไต โดยความร่วมมือของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์อันเดียวกันในการชะลอการเสื่อมของไต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์

          พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลและใช้ได้จริงในประชากรของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ ชะลอการเสื่อมของไต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ในประเทศไทย

เนื้อหาคำแนะนำ ประกอบด้วย

คำแนะนำที่ 1    การวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคไต และการให้รหัสบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10)                    

คำแนะนำที่ 2    การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ 

 คำแนะนำที่ 3    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน

คำแนะนำที่ 4    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตเรื้อรังก่อนได้รับการบำบัดทดแทนไต

คำแนะนำที่ 5    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

 คำแนะนำที่ 6    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตโกลเมอรูลัส

คำแนะนำที่ 7    อันตรกิริยาระหว่างยาและสารอาหารในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่

"รับจำนวนจำกัด และไม่มีค่าใช้จ่าย"