สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
กำหนดการประชุม SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2560

กำหนดการประชุม

SPENT Nutrition Interhospital Conference

ครั้งที่ 1/2560

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Case 1 (รพ.รามาธิบดี): An 18-year-old man with Hirschsprung disease status post subtotal colectomy with ileocolic anastomosis presented with fever and alteration of consciousness for 1 week

13.45 – 14.00

Brief review case 1

14.00 – 14.45

Case 2 (รพ.พระมงกุฎเกล้า):  A 22-year-old man presented with progressive proximal muscle weakness for 4 months

14.45 – 15.00

Brief review case 2

15.00 – 15.15

รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00

Educational Session : From ASPEN to Clinical Practice of Parenteral Nutrition

ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ

สนับสนุนโดย: บริษัท แบ็กเตอร์เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 


หมายเหตุ
มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา
  2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น (ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 1 ชั้น M อาคารราชนครินทร์