สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 (Online)

       การประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 (Online)

       เนื่องด้วยการประชุม Nutrition Review ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางสมาคมฯ จึงเปิดช่องทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มเติมอีก 500 ที่ โดยจะเปิดรับสมัครผ่าน QR code ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยคิดค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่สมัครการประชุมแบบ on-site มาก่อนหน้านี้สามารถแจ้งความจำนงเปลี่ยนมาเข้าการประชุมแบบออนไลน์ได้
โดยทำตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ spentcenter@gmail.com 

* หมายเหตุ : ทางสมาคมจะดำเนินการส่งลิ้งค์การประชุมย้อนหลังให้ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน ภายหลังการประชุมประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ โดยสามารถดูย้อนหลังได้หลังจากนั้น 1 เดือนค่ะ

 

 

หลักการและเหตุผล      

          การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ
โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

          คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน       

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
  • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง