สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
SPENT สัญจร ครั้งที่7
กำหนดการประชุมวิชาการ SPENT สัญจร ครั้งที่ 7
โดย สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด  ชั้น 5  โรงพยาบาลหาดใหญ่
                       ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ มีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
                        สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ แต่เนื่องจากพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีได้ ประกอบกับเนื้อหาการบรรยายนั้นเน้นไปที่องค์ความรู้และวิชาการใหม่ๆ หรือเน้นการบรรยายโรคในเชิงลึก บางเรื่องยากที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนภูมิภาคที่มีเครื่องมือและบุคลากรที่จำกัดได้
                        สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคที่เป็นกำลังอันสำคัญยิ่งที่ให้การรักษาและดูแลสุขภาพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงมีแนวความคิดที่จะจัดการประชุมวิชาการสัญจรขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยจัดคณะวิทยากรทุกสาขาวิชาชีพในด้านโภชนศาสตร์เพื่อไปบรรยายในภูมิภาคต่างๆ หมุนเวียนกันไป หัวข้อการบรรยายจัดตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ โดยเป็นโรค ปัญหาหรือภาวะที่พบได้บ่อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์      
 1. เพิ่มพูนความรู้ด้านโภชนศาสตร์คลินิก ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหารและบุคลากรทางสาธารณสุขในระดับต่างๆ
 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาชีพต่างๆในพื้นที่เดียวกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโภชนาการ ปัญหาที่พบบ่อย และข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค
 4. ยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
 5. ส่งเสริมศักยภาพในการจัดประชุมระดับประเทศให้แก่โรงพยาบาลในภูมิภาค
กลุ่มเป้าหมาย
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง
 • แพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ได้แก่ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง
 • แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ฝึกหัดในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • เภสัชกร
 • นักกำหนดอาหาร
 • นักโภชนาการ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางสาธารณสุข

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถ ลงทะเบียนฟรี ได้ที่หน้างาน

***หมายเหตุ : การลงทะเบียนหน้างาน ขอสงวนสิทธิ์การรับคูปองรับประทานอาหารกลางวันและของว่าง 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง