สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
Nutrition Review ครั้งที่ 8

หลักการและเหตุผล      

การให้โภชนบำบัด เป็นการรักษาสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันต่างๆ และ
โภชนศาสตร์คลินิกเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนบำบัดจำเป็นที่ผู้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารที่จำเพาะกับโรคนั้นๆ ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหารทางสายยางหรือทางหลอดเลือดดำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถทำได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน้ำหนักและการออกกำลัง เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงโดยไม่จำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

          คณะกรรมการวิชาการของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารฯ โดยความเห็นชอบจากนายกสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีมติร่วมกันในการจัดงานวิชาการ โดยเน้นหัวข้ออันเป็นประโยชน์แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ใช้คณาจารย์หลากหลายสาขาและหลายสถาบันตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน       

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางโภชนศาสตร์คลินิกให้แก่แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร
  • เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสาขาวิชาชีพ
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสาขาวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ จำนวน 600 ท่าน

 

อัตราค่าลงทะเบียน  

ค่าลงทะเบียน 1,000  บาท

ค่าลงทะเบียนหน้างาน  1,200 บาท

**หมายเหตุ     การยกเลิกการลงทะเบียน

  • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  • แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30 % เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
  • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหากแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 

**แจ้งปิดระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562  ท่านที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานประชุม  
หมายเหตุ ท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า และยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รายชื่อของท่านจะอยู่ในใบเซ็นชื่อรอการชำระเงิน/รอการตรวจสอบ  กรุณานำมาหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันที่งานค่ะ  

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง