สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
SPENT Nutrition Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2562

หมายเหตุ มีการประชุมทางวีดิทัศน์ (teleconference) ร่วมกับโรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลศิริราช (ณ ห้องจงจินต์ รุจิรวงศ์ ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 1 )
  2. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
  3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ชั้น 10

 *อาหารกลางวันในโรงพยาบาลที่ร่วม teleconference สามารถนำใบเสร็จมาเบิกเงินคืนได้ที่ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ทาง E-mail : spentcenter@gmail.com

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน พร้อมระบุสถานที่เข้าร่วมประชุม ได้ที่ นางสาวกนกอร เรือนเพชร์
E-mail : spentcenter@gmail.com หรือ โทร: 087-030-5301  

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง