สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ประชาพิจารณ์ แนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่

ประชาพิจารณ์ "แนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ห้องสกายรูม ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

หลักการและที่มา

          เนื่องด้วยสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูงในเลือด และโรคไต เป็นต้น เพื่อให้โภชนบำบัดเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมดูแลรักษาประชาชนกลุ่มดังกล่าว

          ในภาวะปัจจุบันโรคไตเป็นโรคที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงทางด้านการรักษา และการให้โภชนบำบัดในผู้ป่วยดังกล่าวสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ดังนั้นกรรมการบริหารของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไต โดยความร่วมมือของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์อันเดียวกันในการชะลอการเสื่อมของไต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค์

          พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลและใช้ได้จริงในประชากรของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ ชะลอการเสื่อมของไต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ในประเทศไทย

เนื้อหาคำแนะนำ ประกอบด้วย

คำแนะนำที่ 1    การวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคไต และการให้รหัสบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10)                    

คำแนะนำที่ 2    การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่ 

 คำแนะนำที่ 3    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน

คำแนะนำที่ 4    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตเรื้อรังก่อนได้รับการบำบัดทดแทนไต

คำแนะนำที่ 5    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

 คำแนะนำที่ 6    โภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคไตโกลเมอรูลัส

คำแนะนำที่ 7    อันตรกิริยาระหว่างยาและสารอาหารในผู้ป่วยโรคไตผู้ใหญ่

"รับจำนวนจำกัด และไม่มีค่าใช้จ่าย"