สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Nutrition Update”

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ มีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ พยาบาล เภสัชกรและนักกำหนดอาหาร ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโภชนาการต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

            สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โดยจัดคณะวิทยากรหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงมาบรรยายให้แก่ผู้สนใจ หัวข้อการบรรยายจัดตาม ปัญหาหรือภาวะที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย และมีการทดลองปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้ผู้เข้าฟังได้เข้าถึงความเข้าใจอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนบำบัดให้แก่ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรคแก่ประชาชน เช่น แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  นักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ เป็นต้น

  1. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเสริมและอาหารที่บริโภคประจำ
  2. สามารถเลือกสูตรอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้ง enteral และ parenteral ให้กับผู้ป่วย
  3. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทำ case study ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17  โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ

ผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจด้าน Clinical Nutrition ทั่วไป ประมาณ   300-500   ท่าน