สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
เครื่องหมายและวัตถุประสงค์
เครื่องหมาย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 
1. ส่งเสริมวิทยาการ และแลกเปลี่ยนความรู้สาขาวิชาโภชนศาสตร์คลินิก ในหมู่สมาชิกทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการด้านโภชนศาสตร์คลินิก
3. ส่งเสริมวิชาชีพและจริยธรรมของแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนศาสตร์คลินิก
4. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์คลินิกแก่ประชาชน
5. เสนอแนะและประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์คลินิก
6. ไม่เกี่ยวกับการเมือง