สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
คณะกรรมการผู้บริหาร

พอ. นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ - นายกสมาคม

 

รายชื่อคณะกรรมการ

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ.2560 - 2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

1. พอ. นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ นายกสมาคม
2. รศ. ดร. พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ อุปนายก
3. ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝึกอบรมและสอบ
4. นางสาว ส่งศรี แก้วถนอม เหรัญญิก
5. นางสาว ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ นายทะเบียน
6. พท.หญิง พญ. สิรกานต์ เตชะวณิช ประธานฝ่ายวิชาการและวารสาร
7. นางสาว อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ ปฏิคม
8. รศ. พญ. ประณิธิ หงสประภาส กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. นพ. สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ กรรมการตัวแทนภาคกลาง
10. พญ. ศิรินทร์ จิวากานนท์ กรรมการตัวแทนภาคใต้
11. ผศ. พญ. ศุภวรรณ บูรณพิร กรรมการตัวแทนภาคเหนือ
12. นพ. วินัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการฝ่ายพัฒนางานบริบาลทางสาธารณสุข
13. รศ. ดร. ภกญ.จงจิตร อังคทะวานิช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14. ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กรรมการฝ่ายจริยธรรมและแนวทางเวชปฏิบัติ
15. ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ กรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
16. รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ กรรมการฝ่ายวิจัย
17. รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร กรรมการ
18. น.อ.หญิงบุชชา พราหมณสุทธิ์ กรรมการ