สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
คณะกรรมการผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๑. นพ.วินัย                      อึงพินิจพงศ์
นายกสมาคมฯ
๒. ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์           วโรดมวิจิตร
อุปนายก กรรมการฝ่ายแนวทางเวชปฏิบัติ และฝ่ายจริยธรรม
๓. รศ. ดร. นพ.วีระเดช        พิศประเสริฐ
เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
๔. ศ. นพ.กวีศักดิ์               จิตตวัฒนรัตน์
ประธานฝ่ายวิชาการ PENSA Congress
๕. พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์    เตชะวณิช
ประธานฝ่ายวิชาการ
๖. ผศ. นพ.พรพจน์             เปรมโยธิน
ประธานฝ่ายวิจัย
๗. นพ.สรวิเชษฐ์                รัตนชัยวงศ์
ประธานฝ่ายวารสาร
๘. ผศ. ดร.ชนิดา                ปโชติการ
ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
๙. พว. อรวรรณ                พิชิตไชยพิทักษ์
นายทะเบียน และปฏิคม
๑๐. พว. ส่งศรี                  แก้วถนอม
เหรัญญิก
๑๑. ผศ. นพ.สมบูรณ์          ทรัพย์วงศ์เจริญ
กรรมการตัวแทนฝ่ายภาคกลาง และกรรมการฝ่ายพัฒนางานบริบาลทางสาธารณสุข
๑๒. รศ. พญ.ศุภวรรณ         บูรณพิร
กรรมการตัวแทนฝ่ายภาคเหนือ
๑๓. รศ. พญ.ประณิธิ          หงสประภาส
กรรมการตัวแทนฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๔. พญ.ศิรินทร์                จิวากานนท์
กรรมการตัวแทนฝ่ายภาคใต้
๑๕. รศ. ดร. พญ.นลินี         จงวิริยะพันธุ์
กรรมการ
๑๖. รศ. นพ.บุญชู              ศิริจินดากุล
กรรมการ
๑๗. ศ. ดร. ภญ.จงจิตร        อังคทะวานิช
กรรมการ
๑๘. ดร. ภญ.ดาราพร          รุ้งพราย 
กรรมการ
๑๙. พ.ต.หญิง ประภาพร      พงษ์ปิยะรัตน์
กรรมการ
๒๐. นายสมิทธิ                  โชติศรีลือชา
กรรมการ