สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
คณะกรรมการผู้บริหาร

 

รศ. พญ.ปรียานุช   แย้มวงษ์ - นายกสมาคม

 

รายชื่อคณะกรรมการ

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ.2562 - 2563

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

1. รศ. พญ.ปรียานุช   แย้มวงษ์ นายกสมาคม
2. รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์   จิตตวัฒนรัตน์ อุปนายก และกรรมการฝ่ายวิจัย
3. ผศ. ดร. นพ. วีระเดช   พิศประเสริฐ เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายฝึกอบรม
4. พว. ส่งศรี   แก้วถนอม เหรัญญิก และธุรการ
5. พว. อรวรรณ   พิชิตไชยพิทักษ์ นายทะเบียน และปฏิคม
6. พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์   เตชะวณิช ประธานฝ่ายวิชาการ
7. ผศ. พญ. ศุภวรรณ   บูรณพิร กรรมการตัวแทนภาคเหนือ
8. รศ. พญ. ประณิธิ   หงสประภาส กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. นพ. สมบูรณ์   ทรัพย์วงศ์เจริญ กรรมการตัวแทนภาคกลาง
10. พญ. ศิรินทร์   จิวากานนท์ กรรมการตัวแทนภาคใต้
11. นพ. วินัย   อึงพินิจพงศ์ กรรมการฝ่ายพัฒนางานบริบาลทางสาธารณสุข
12. ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์   วโรดมวิจิตร กรรมการฝ่ายแนวทางเวชปฏิบัติ
13. ผศ. ดร. ชนิดา   ปโชติการ กรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
14. นพ.สรวิเชษฐ์   รัตนชัยวงศ์ กรรมการฝ่ายวารสาร
15. รศ. ดร. พญ. นลินี   จงวิริยะพันธุ์ กรรมการ
16. ผศ. นพ.พรพจน์   เปรมโยธิน กรรมการ
17. รศ. พญ.นฤมล   เด่นทรัพย์สุนทร กรรมการ
18. ผศ. ดร. ภญ.ดาราพร   รุ้งพราย กรรมการ
19. น.ส.นัธิดา   บุญกาญจน์ กรรมการ