สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
คณะอนุกรรมการวิชาการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี 2562-2563

 

1 รศ. ดร. พญ.นลินี   จงวิริยะพันธุ์ ที่ปรึกษา
2 พว.ส่งศรี   แก้วถนอม ที่ปรึกษา
3 พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์   เตชะวณิช ประธานวิชาการ
4 รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์   จิตตวัฒนรัตน์ อนุกรรมการ
5 ผศ. พญ.ศานิต   วิชานศวกุล อนุกรรมการ
6 พญ.ณิชา   สมหล่อ อนุกรรมการ
7 นพ. ชีพาคม   ภาภัทราดล อนุกรรมการ
8 นพ. สรวิเชษฐ์   รัตนชัยวงศ์ อนุกรรมการ
9 พญ.ประพิมพ์พร   ฉัตรานุกูลชัย อนุกรรมการ
10 พญ. นวพร   นภาทิวาอำนวย อนุกรรมการ
11 พ.ท.หญิง นิลภา   สุขเจริญ อนุกรรมการ
12 พ.ต.หญิง ประภาพร   พงษ์ปิยะรัตน์ อนุกรรมการ
13 พว.ธีราพร   ชมภูแสง อนุกรรมการ
14 ผศ. ดร. ภญ.ดาราพร   รุ้งพราย อนุกรรมการ
15 ภญ. ทิพวรรณ   ศิริเฑียรทอง อนุกรรมการ
16 ภญ. อภิรมย์   เหล่าเจริญเกียรติ อนุกรรมการ
17 ภญ. นลินี   อิ่มเอิบสิน อนุกรรมการ
18 อ.วรัญญา   เตชะสุขถาวร อนุกรรมการ
19 นางสาวญาณิศา   พุ่มสุทัศน์ อนุกรรมการ
20 นางสาวนัธิดา   บุญกาญจน์ เลขานุการและอนุกรรมการ
21 นายสมิทธิ   โชติศรีลือชา ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ