สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2560 - 2561

 

1. ศ.เกียรติคุณนพ.จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา
2. พล.อ.ท.นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ ที่ปรึกษา
3. ศ. เกียรติคุณนพ.สุรัตน์ โคมินทร์ ที่ปรึกษา
4. ศ.เกียรติคุณพญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ ที่ปรึกษา
5. พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน ที่ปรึกษา
6. ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ ที่ปรึกษา
7. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษา
8. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ที่ปรึกษา
9. อาจารย์รุจิรา สัมมะสุต ที่ปรึกษา
10. นางสาวศิริยา โชควิวัฒนวนิช ที่ปรึกษา